این لیگامان کمی ضخیم تر از لیگامان متقاطع قدامی است ولی نقش کمتری در ثبات مفصل زانو دارد.

آسیب این لیگامان تنها ۵ تا ۲۰ درصد آسیب های مفصل زانو را شامل میشود و افتادن با زانوی خیلی خمیده رایج ترین مکانیسم آسیب آن است.

رایج ترین شکل آسیب با انرژی بالا ، آسیب ناشی از ضربه داشبورد است که در آن زانوی مسافر به داشبورد اتومبیل برخورد میکند.