نزدیک به نیمی از همه آسیب های این لیگامان در افراد ۱۵ تا ۲۵ سال و اغلب حین فعالیت های ورزشی با شدت بالا مانند فوتبال ، اسکی در سرپایینی ، چوگان ، بسکتبال و فوتبال آمریکایی اتفاق می افتد.

اکثر پارگی های این لیگامان شامل نیمه دررفتگی گذرای زانوست که ترومای ثانویه ای به بافت های دیگر شامل استخوان ، غضروف مفصلی ، مینیسک ها یا MCL اعمال میکند.