چه سنی کودک به تنهایی آماده رفتن به دستشویی است؟

زمانیکه موارد ذیل به صورت کامل ملاحظه گردد :

کامل شدن عصب هایی که پر شدن مثانه را اطلاع می دهند.
آمادگی عضلات کنترل کننده ی مثانه بدن کودک از نظر جسمی  آمادگی پذیرش داشته باشد یعنی ابتدا باید از خیس و کثیف شدن خویش آگاه باشد تا سپس بتواند ادرار یا مدفوع خود را کنترل کند.
باید ادرار یا مدفوع را بشناسد و وقتی به او میگویید جیش کن یا پی پی کن متوجه معنای صحبت شما بشود.
پاها قادر به نشستن و بلند شدن از دستشویی باشد.
بتواند طرز صحیح دستشویی کردن ، شستن و پاک کردن خود و شستن دست ها را بیاموزد.
اگر هنگام فعالیت یا بازی کردن در حالی که پوشک دارد نیاز به توالت پیدا کرد لحظه ای درنگ می کند و دست از فعالیت برمیدارد و گوشه ای مینشیند یعنی متوجه می شود درحال دفع مدفوع است.
از شما بخواهد پوشک او را عوض کنید یا به شما بگوید در حال دفع مدفوع یا ادرار کردن است.
اگر کودک  قبل از ادرار یا مدفوع کردن در حالی که پوشک دارد شما را آگاه سازد آماده آموزش توالت رفتن است.
از کثیف یا خیس بودن پوشک احساس ناراحتی کند.
حداقل پوشک را تا دو ساعت بعد از تعویض یا شب تا صبح خشک نگه دارد این نشان می دهد ظرفیت مثانه افزایش یافته است.