چه نوع توالتی برای کودکان مناسب است؟

برای شروع به هیچ عنوان از توالت های بزرگسال برای آموزش دستشویی رفتن مستقل کودکانتان استفاده نکنید ، در ابتدا در نوع بزرگسال چه ایرانی چه فرنگی به واسطه عدم هماهنگی اندازه لگن کودک با گودال توالت ، کودک احساس عدم امنیت می کند و این خود عدم تمرکز و دافعه زیادی برای ادامه آموزش ایجاد می کند.

در صورتیکه مجبور به کاربری از توالت بزرگسال شدید می توانید از صندلی ، تبدیل فرنگی ، تطبیق دهنده یا آداپتور توالت کودک استفاده نمایید.