ورزش مقاومتی شانه یخ زده ، فیزیوتراپی شانه یخ زده ، تمرین درمانی شانه