سوزن های مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار ظریف و نخ مانند هستند.

که هم در طب سوزنی و سنتی و هم در تکنیک های جدید درای نیدلینگ به کار میروند قطر بسیار کوچک این سوزن ها اجازه می دهد تا تعامل مناسب بین سوزن و بافت همبند ایجاد شود.