افرادی که احساس دفع مدفوع دارند و به دستشویی می روند اما برای انجام عمل دفع دچار مشکل هستند یعنی :

افرادی که مجبورند از دست یا شلنگ آب ، برای تخلیه استفاده کنند.
افرادی که حین دفع درد یا خونریزی دارند.
افرادی که حین دفع احساس میکنند یک مانع در مسیر خروج مدفوع وجود دارد.
افرادی که احساس دفع ناکامل دارند.
افرادی که باید ساعت های طولانی برای دفع در دستشویی بمانند.

این گروه از افراد که نام برده شد عموما دچار ضعف عضلات کف لگن و یا عدم هماهنگی عضلات کف لگن و اسفنکترها هستند و به صورت قطعی با فیزیوتراپی تخصصی کف لگن قابل درمان هستند.