درمان پارگی رباط صلیبی زانو با فیزیوتراپی

فهرست مطالب درمان پارگی رباط صلیبی زانو با فیزیوتراپی :

رباط صلیبی چیست؟

متقاطع به معنای صلیبی شکل است که بیانگر شکل فضایی آنها هنگام عبور از درون بریدگی بین کندیل های استخوان ران است. هردو لیگامان قدامی و خلفی ضخیم و قوی هستند که نشان دهنده نقش مهم آن در ایجاد ثبات برای زانو است. 

 فعالیت هماهنگ هردو لیگامان متقاطع قدامی و خلفی با یکدیگر درجات انتهایی همه حرکات زانو را محدود میکنند.

لیگامان های متقاطع بیشترین مقاومت را در برابر نیروهای برشی قدامی و خلفی بین استخوان ران و ساق ایجاد میکنند. این لیگامان ها به حرکت آرتروکینماتیک در زانو کمک می کنند.

 آسیب لیگامان های متقاطع سبب بی‌ ثباتی مشخص در مفصل زانو می‌ شود و چون این لیگامان ها به خودی خود ترمیم نمی شوند نیاز به عمل جراحی دارند. بازسازی جراحی اغلب به صورت اتوگرافت (تاندون پاتلا یا تاندون همسترینگ یا تاندون اداکتور) و کمتر شایع به صورت آلوگرافت (لیگامان مصنوعی) انجام می شود.

 این اعمال جراحی در ایجاد ثبات در مفصل زانو موفقیت‌آمیز هستند اما کینماتیک در زانوی ترمیم شده هیچگاه بطور کامل طبیعی نمی شود. 

تحقیقات اخیر نشان می دهند که احتمال آرتروز زانو به دنبال آسیب لیگامان متقاطع قدامی به طور مشخص افزایش می یابد.

رباط صلیبی کجا قرار دارد؟

ACL لیگامان متقاطع قدامی

ACL شایعترین لیگامان است که در زانو آسیب می بیند نزدیک به نیمی از همه آسیب های این لیگامان در افراد ۱۵ تا ۲۵ سال و اغلب حین فعالیت های ورزشی با شدت بالا مانند فوتبال ، اسکی در سرپایینی ، چوگان ، بسکتبال و فوتبال آمریکایی اتفاق می افتد.

اکثر پارگی های این لیگامان شامل نیمه دررفتگی گذرای زانوست که ترومای ثانویه ای به بافت های دیگر شامل استخوان ، غضروف مفصلی ، مینیسک ها یا MCL اعمال میکند.

PCL لیگامان متقاطع خلفی

لیگامان متقاطع خلفی منبع مهم دیگری از مقاومت را در برابر نیروهای برشی زانو ایجاد می کند این لیگامان کمی ضخیم تر از لیگامان متقاطع قدامی است ولی نقش کمتری در ثبات مفصل زانو دارد.

آسیب این لیگامان تنها ۵ تا ۲۰ درصد آسیب های مفصل زانو را شامل میشود و افتادن با زانوی خیلی خمیده رایج ترین مکانیسم آسیب آن است.

رایج ترین شکل آسیب با انرژی بالا ، آسیب ناشی از ضربه داشبورد است که در آن زانوی مسافر به داشبورد اتومبیل برخورد میکند.

بهترین درمان پارگی رباط صلیبی زانو چیست؟

میزان درجه آسیب از طریق معاینات حضوری توسط متخصص مشخص می شود و در هر سه نوع آسیب لیگامان های زانو (خفیف ، متوسط ، شدید) و حتی بعد از جراحی ترمیمی رباط صلیبی ، فیزیوتراپی جزء ضروری موفقیت درمان ضایعات زانو می باشد.

فیزیوتراپی مهمترین نقش را در موارد زیر دارد :

 هدف فیزیوتراپیست کاهش درد و افزایش قدرت ، کنترل و الگوی فعالیت طبیعی عضلات زانو در درمانجو می باشد.