اختصارات در فیزیوتراپی

معانی و مفاهیم لغات مخفف در فیزیوتراپی

فهرست مطالب :

جراحان و متخصصان ارتوپدی بعد از معاینه و تشخیص بیماری ، به صورت عمومی در نوشتن نسخه های فیزیوتراپی درمانجویان خود از واژه های مخفف شده و اختصارات پزشکی استفاده می کنند. این واژه ها و اختصارات اغلب ممکن است برای عموم جامعه و افرادی که در حرفه پزشکی نیستند نامفهوم به نظر آید لذا آگاهی از مفاهیم این اختصارات و کلمات مخفف شده می تواند به بیمار و همراهان او در اشراف و آشنایی به روند کلی درمان در کلینیک فیزیوتراپی کمک کند. پزشک با این واژه های مخفف شده در نسخه از فیزیوتراپیست درخواست کرده تا روش درمانی مشخصی شامل انواع متدهای فیزیوتراپی را به انجام برساند. البته همواره روش و نوع درمان نهایی پس از ارزیابی فیزیوتراپیست مشخص شده و می بایست به صورت کامل برای بیمار توضیح داده شود. در این بین پرسش هایی هم وجود دارد که، بسیاری از آنها را در بخش سوالات متداول به صورت کامل و شفاف پاسخ داده ایم.

حال در زیر لیست مختصری از اختصارات فیزیوتراپی (کلمات و حروف مخفف شده) را با معانی آن برشمردیم :

اختصارات فیزیوتراپی بر اساس تناوب و زمان

شرح به فارسی شرح لاتین اختصار لاتین
دو بار در روز Twice daily b.d./b.i.d.
در صبح In the morning Mane
در شب At night Nocte
وقتی لازم بود When required p.r.n.
چهار بار در روز Four times daily q.d.s./q.i.d.
بلافاصله Immediately STAT
در بعدازظهر In the evening Tarde
سه بار در روز Three times daily t.d.s./t.i.d.
ساعت Hour h
دقیقه Minute Mins.
ثانیه second s

واحدهای شمارش در فیزیوتراپی

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار لاتین
سانتی مترCentimetercm
گرمGramg
کیلو کالریKilocaloriekcal
کیلوگرمKilogramKg
لیترLitreL
میلی گرمMilligrammg
میلی لیترMillilitreml
میلی مترMillimetremm
میلی مولMillimoleMmol
کیلو ژولKilojouleskJ
نیوتن مترNewton meterN.m

روش های تجویز

شرح به فارسی شرح لاتین اختصار لاتین
به صورت داخل وریدی Intravenously IV
به صورت عضلانی Intramuscularly IM
از طریق بینی به معده Nasogastric NG
از طریق دیوار شکم به معده Percutaneous Endoscopic Gastrotomy PEG
از طریق خوراکی (دهانی) Per Oral (oral by mouth) PO
در هر واژینال Per vaginal PV
به صورت زیر جلدی Subcutaneously SC
در هر رکتوم Per Rectum PR
زیر زبانی Sublingually SL

اصطلاحاتی که نباید هرگز مخفف شود

ملاحظات به لاتین ملاحظات به فارسی شرح به فارسی شرح لاتین
وضعیت احیای بیمار Patient’s Resuscitation status
نام داروها Drug Names
Except when used as part of an approved abbreviation به جز زمانی که به عنوان بخشی از یک مخفف تایید شده استفاده می شود راست یا چپ Right OR Left
Avoided unless used as part of an official grading system اجتناب می شود مگر اینکه به عنوان بخشی از سیستم درجه بندی رسمی استفاده شود علامت های بزرگتر | کوچکتر | ممیز | درجه +++, >, <
Can use Pos. and Neg. instead می توانید از مثبت و منفی استفاده کنید. مثبت | منفی +ve, -ve
نام بیمار | درمانگر Patient | Service Users Name
هیچ اختصاری در فرم رضایت نامه نباید وجود داشته باشد. No abbreviations on a consent form
هیچ اختصاری در گزارش حادثه نباید وجود داشته باشد. No abbreviations on an incident report

اختصارات فیزیوتراپی بر اساس حروف الفبا

A

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
آنوریسم آئورت شکمیAbdominal Aortic AneurysmAAA
دامنه حرکت کمک فعالactive assist range of motionAAROM
دور شدن از بدنabductionABD
گاز خون شریانیArterial blood gasABG
دیسککتومی و فیوژن قدامی گردنanterior cervical discectomy and fusionACDF
رباط صلیبی قدامیanterior cruciate ligamentACL
هورمون آدرنوکورتیکوتروپیکadrenocorticotropic hormoneACTH
مفصل آکرومیوکلاویکولارacromioclavicular jointACJ
سندرم حاد کرونریAcute coronary syndromeACS
دستگاه کمکیassistive deviceAD
افزایشadductionADD
فعالیت های روزانهactivities of daily livingADL
ارتز پای مچ پاankle foot orthosisAFO
سندروم نقص ایمنی اکتسابیacquired immune deficiency syndromeAIDS
ستون فقرات ایلیاک فوقانی قدامیAnterior superior iliac spineASIS
قطع عضو بالای زانوabove knee amputationAKA
اسکلروز جانبی آمیوتروفیکamyotrophic lateral sclerosisALS
تغییر وضعیت ذهنیaltered mental statusAMS
برخلاف توصیه های پزشکیagainst medical adviceAMA
راه رفتن به تنهاییambulationAmb
قدامیanteriorAnt
قدامی خلفیanterior-posteriorA/P
پادتنAntibodyAb
آنزیم مبدل آنژیوتانسینAngiotensin converting enzymeACE
هورمون ضد ادرارAnti-diuretic hormoneADH
اختلال کمبود توجه بیش فعالیAttention deficit hyperactivity disorderADHD
فیبریلاسیون دهلیزیAtrial fibrillationAF, Afib
توانبخشی حادacute rehabilitationAR
دامنه حرکت فعالactive range of motionAROM
این مطلب را مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپیست کیست و چه می کند؟

B

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
دو طرفهbilateralB
قطع عضو زیر آرنجbelow elbow amputationBEA
قطع عضو زیر زانوbelow knee amputationBKA
پایه پشتیبانیbase of supportBOS
فشار خونblood pressureBP
ضربان در دقیقهbeats per minutebpm

C

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
باwithc (with a line over it)
مفصل آتلانتو محوریAtlanto-axial jointC0/C1
مهره های گردنی ۱ تا ۷Cervical vertebrae 1-7C1-7
پیوند عروق کرونرCoronary artery bypass graftCABG
بیماری عروق کرونرCoronary artery diseaseCAD
کالریCalorieCal
شمارش کامل خونComplete blood countCBC
شکایت اصلی ، شکایت فعلیchief complaint, current complaintCC
شریان کاروتید مشترکCommon carotid arteryCCA
واحد مراقبت های عروق کرونرCoronary care unitCCU
سندرم اسب اسب دمیCauda equina syndromeCES
سندرم خستگی مزمنChronic fatigue syndromeCFS
ارزیابی جامع سالمندان یا تماس با گارد کمکComprehensive Geriatric Assessment or Contact Guard AssistCGA
نارسایی احتقانی قلبCongestive heart failureCHF
شکایت می کندComplains ofc/o
بازده قلبیCardiac outputCO
دی اکسید کربنCarbon dioxideCO2
دستیار کاردرمانی معتبرCertified Occupational Therapy AssistantCOTA
عصب جمجمهcranial nerveCN
بیماری مزمن انسدادی ریهChronic obstructive pulmonary diseaseCOPD
فشار مثبت پیوسته مسیر جریان هواContinuous positive airway pressureCPAP
دستگاه حرکت غیرفعال پیوستهcontinuous passive motion machineCPM
احیای قلبی ریویCardio-pulmonary resuscitationCPR
خلاقیت هاCrepitationscreps
نارسایی مزمن کلیهChronic renal failureCRF
مایع مغزی نخاعیCerebrospinal fluidCSF
توموگرافی کامپیوتریComputerised tomographyCT
ارتز سرویکوتوراسیکcervicothoracic orthosisCTO
سندرم تونل کارپالCarpal tunnel syndromeCTS
کشش دهانه رحمcervical tractionCTx
صدمه مغزی و عروقیCerebrovascular accidentCVA
فشار ورید مرکزیCentral venous pressureCVP

D

شرح به فارسی شرح لاتین اختصار
ناتوانی بازو ، شانه ، دست Disability of arm, shoulder, hand DASH
تخلیه Discharge D/C
فشار خون دیاستولیک diastolic blood pressure DBP
تشخیص های افتراقی Differential diagnosis DDx
اختلال دژنراتیو دیسک Degenerative disc disorder DDD
کاهش یافته Decreased Dec
دورسی فلکشن Dorsiflexion DF
پیچ هیپ پویا Dynamic hip screw DHS
دیابت بی مزه Diabetes Insipidus DI
بیماری دژنراتیو مفصل Degenerative joint disease DJD
دیابت شیرین Diabetes mellitus DM
تاریخ تولد Date of birth DOB
تنگی نفس در هنگام فعالیت Dyspnoea on exertion DOE

E

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
نوار قلبelectrocardiogramECG
بخش اورژانسemergency departmentED
الکتروانسفالوگرام، الکتروانسفالوگرافیelectroencephalogram, electroencephalographEEG
الکترومیوگرام، الکترومیوگرافیelectromyogram, electromyographyEMG
لبه تختedge of bedEOB
چرخش خارجیexternal rotationER
تخلیه خارج بطنیextraventricular drainEVD
افزونهextensionExt
واژگونیeversionEv

F

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
شکست، شکستگیFractureFx
سقوط از ارتفاعfall from heightFFH
ظرفیت حیاتی اجباریForced vital capacityFVC
تحمل وزن کاملFull weight bearingFWB
پیگیریFollow upF/U
هورمون محرک فولیکولFollicle stimulating hormoneFSH
ظرفیت باقیمانده عملکردیFunctional residual capacityFRC
خم شدنFlexionFlex
معیار استقلال عملکردیFunctional independence measureFIM
صدای قلب جنینFoetal heart soundsFHS
ضربان قلب جنینFoetal heart rateFHR
حجم بازدم اجباریForced expiratory volumeFEV
حجم بازدم اجباری در یک ثانیهForced expiratory volume in one secondFEV1
تکنیک بازدم اجباریForced expiratory techniqueFET
تحریک الکتریکی عملکردیFunctional electrical stimulationFES
سندرم الکل جنینیfetal alcohol syndromeFAS
واکر چرخ جلوfront-wheeled walkerFWW
اسکن کف پاFoot ScanF.S

G

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
مقیاس کما گلاسکوGlasgow coma scaleGCS
سندرم گیلن بارهGuilllain-Barre SyndromeGBS
دیابت بارداریGestational diabetes mellitusGDM
میزان فیلتراسیون گلومرولیGlomerular filtration rateGFR
هورمون محرک فاکتور رشدGrowth factor stimulating hormoneGFSH
هورمون رشدGrowth hormoneGH
مفصل گلنوهومرالGlenohumeral jointGHJ
مقیاس طبقه بندی عملکرد موتور ناخالصGross Motor Function Classification ScaleGMFCS
هورمون آزاد کننده رشدGrowth releasing hormoneGRH
تست تحمل گلوکزGlucose tolerance testGTT
زخم گلولهGunshot woundGSW

H

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
هموگلوبینHaemoglobinHb
ویروس نقص ایمنی انسانیHuman immunodeficiency virusHIV
فتق دیسک بین مهره ایHerniated intervertebral discHIVD
تاریخچهHistory ofH/O
استخوان سازی هتروتروفیکheterotrophic ossificationHO
سر تختhead of bedHOB
ضربان قلبHeart rateHR
درمان جایگزینی هورمونیHormone replacement therapyHRT
صدای قلبHeart soundsHS
نشستن بالاHigh sittingH Sit.
ارتفاعHeightHt
فشار خونHypertensionHTN
تاریخچه | سابقهHistoryHx
هورمون رشد انسانHuman growth hormoneHGH
هپاتیت A، B، CHepatitis A, B, CHep A, B, C
برنامه تمرینی خانگیHome exercise programHEP
لیپوپروتئین با چگالی بالاHigh density lipoproteinHDL
ویروس هپاتیت CHepatitis C virusHCV
آرتوز مفصل ران-زانو-قوزک پاhip-knee-ankle-foot arthosisHKFO
عطسه و سرفهHuff and coughH&C
سلامت خانهhome healthHH
آسیب سرHead injuryHI
ویروس هپاتیت BHepatitis B VirusHBV
دست پشت سرhand behind headHBH
دست پشت بدنHand behind backHBB

I

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
استقلالIndependenceI
ایمونوگلوبولینImmunoglobulinIg
دمی: بازدمی (نسبت)Inspiratory:expiratory (ratio)I:E
واحد مراقبت های ویژهIntensive Care UnitICU
فضای بین دنده ایIntercostal spaceICS
فشار داخل جمجمهIntracranial pressureICP
تخلیه بین دنده ایIntercostal drainICD
شریان کاروتید داخلیInternal carotid arteryICA
برش و زهکشیincision and drainageI&D
جریان تداخلیInterferential currentIFC
پست ترInferiorInf.
تهویه اجباری متناوبIntermittent mandatory ventilationIMV
وارونگیInversionInv.
تهویه متناوب فشار مثبتIntermittent positive pressure ventilationIPPV
تنفس با فشار مثبت متناوبIntermittent positive pressure respirationIPPR
بزرگسیاهرگ زیرینInferior vena cavaIVC
تنفس با فشار مثبت متناوبIntermittent positive pressure breathingIPPB
جریان تداخلیinterferential currentIFC
نقص دیواره بین بطنیInterventricular septal defectIVSD
دیسک بین مهره ایIntervertebral discIVD
بستریinpatientIP
چرخش داخلیinternal rotationIR
سندرم دیسترس تنفسی نوزادInfant respiratory distress syndromeIRDS
مرکز توانبخشی بستریinpatient rehabilitation facilityIRF
حجم ذخیره دمیInspiratory reserve volumeIRV
خود کاتتریزاسیون متناوبIntermittent self catheterisationISC
تست پیاده روی شاتل افزایشیIncremental Shuttle Walk TestISWT
نوار ایلیوتیبیالIliotibial bandITB
متناوبIntermittentI/T
این مطلب را مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی چیست؟

J

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
آرتریت مزمن نوجوانانJuvenile chronic arthritisJCA
دیابت نوجوانانJuvenile diabetes mellitusJDM
آرتریت روماتوئید نوجوانانJuvenile rheumatoid arthritisJRA
مفصلjointjt
فشار ورید ژاگولارjagular venous pressureJVP

K

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
ارتز مچ پا زانوknee ankle foot orthosisKAFO

L

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
مهره های ۱ تا ۵ کمرLumbar vertebrae 1-5L 1-5
درد کمرLow back painLBP
عصای چهارپایه با پایه بزرگlarge-based quad caneLBQC
وزن کم هنگام تولدLow birth weightLBW
رباط جانبی جانبیLateral collateral ligamentLCL
حاشیه ساحلی سمت چپLeft costal marginLCM
نوع لیپوپروتئین با چگالی کمLow-Density-Lipoprotein typeLDL
اندام تحتانیlower extremityLE
تست عملکرد کبدLiver function testLFT
نارسایی قلب چپLeft heart failureLHF
رباط هاLigamentsLigs.
از دست دادن هوشیاریLoss of consciousnessLOC
کاهش وزنLoss of weightLOW
پونکسیون کمریLumbar punctureLP
کشش کمریlumbar tractionLTx
نورون حرکتی پایینlower motor neuronLMN
مدت اقامتlength of stayLOS
ارتز کمری ساکرالlumbrosacral orthosisLSO
هدف بلند مدتlong-term goalLTG

M

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
فشار شریانی متوسطMean arterial pressureMAP
مقیاس ارزیابی حرکتیMotor assessment scaleMAS
حداکثر کمکMaximum assistanceMaxA
شریان میانی مغزیMiddle cerebral arteryMCA
متاکارپوفالانژیالMetacarpophalangealMCP
دیستروفی عضلانیMuscular dystrophyMD
انفارکتوس میوکاردMyocardial infarctionMI
حداقل کمکminimal assistanceMinA
داروهاMedicationsMeds
داخلی – جانبیMedial-lateralM/L
مگاهرتزMegahertzMhz
آزادسازی مایوفاشیالMyofascial releaseMFR
معاینه مینی وضعیت روانیMini mental state examinationMMSE
تست دستی عضلاتManual muscle testingMMT
کمک متوسطModerate assistanceModA
استقلال اصلاح شدهModified independenceModI
تصویربرداری رزونانس مغناطیسیMagnetic resonance imagingMRI
نقطه ماشه ای میوفاشیالMyofascial trigger pointMTP, MTrP
متاتارسوفالانژیالMetatarsophalangealMTP
تصادف وسیله نقلیه موتوریMotor vehicle accidentMVA
بیماری دریچه میترالMitral valve diseaseMVD
اسکلروز چندگانهMultiple sclerosisMS
رباط جانبیMedial collateral ligamentMCL

N

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
خوردن با دهان غیر مجاز استNil by MouthNBM
هیچ ناهنجاری تشخیص داده نشدNo abnormality detectedNAD
مطالعه هدایت عصبیNerve conduction studyNCV
نبولایزر/نبولایزرNebuliser/nebulisedNeb.
فشار خون غیر تهاجمیNon-invasive blood pressureNIBP
بخش مراقبت های ویژه نوزادانNeonatal intensive care unitNICU
دیابت ملیتوس وابسته به انسولین نیستNot insulin dependent diabetes mellitusNIDDM
مقیاس سکته مغزی موسسه ملی سلامتNational Institute of Health Stroke ScaleNIHSS
تهویه ماسک غیر تهاجمیNon invasive mask ventilationNIMV
تهویه فشار غیر تهاجمیNon invasive pressure ventilationNIPV
غیر مولدNon productiveNP
هیچ چیز از طریق دهان میل نشودnothing by mouthNPO
آزمایش نشدهnot testedNT
تحریک الکتریکی عصبی عضلانیneuromuscular electrical stimulationNMES
بدون تحمل وزنNon weight bearingNWB
ارزیابی رشد حرکتی عصبیNeurosensory Motor Developmental AssessmentNSMDA
تکنیک رشد عصبیneurodevelopmental techniqueNDT

O

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
اکسیژنOxygenO2
بخش بیماران سرپاییOutpatients DepartmentOPD
ارتوپدیOrthopaedicsOrtho.
آرتروزosteoarthritisOA
جا اندازی باز ، تثبیت داخلیopen reduction, internal fixationORIF
خارج از تختout of bedOOB
کار درمانیOccupational TherapyOT

P

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
بعد ازafterp (with a line over it)
ضعیف (در آزمایش عضله استفاده می شود)poor (used in muscle testing)P
اطفالPaediatricsPaed
خلفی/قدامیposterior/anteriorP/A
فیزیوتراپی در منزلPhysiotherapy At HomePTAH
از کمر به پایین فلجparaplegiapara
رباط صلیبی عقبیposterior cruciate ligamentPCL
فشار بازدمی انتهایی مثبتpositive end expiratory pressurePEEP
پلانتار فلکشنplantar flexionPF
سابقه پزشکی گذشتهpast medical historyPMHx
تسهیل عصبی عضلانی حس عمقیproprioceptive neuromuscular facilitationPNF
آسیب عصب محیطیperipheral nerve injuryPNI
طرح مراقبتplan of carePOC
پرونده پزشکی مشکل محورproblem-oriented medical recordPOMR
خلفیposteriorpost.
بعد از جراحیafter surgerypost-op
تمرین مقاومتی پیشروندهprogressive resistive exercisePRE
قبل از عملیاتbefore operationpre-op
دامنه حرکتی غیر فعالpassive range of motionPROM
ستون فقرات ایلیاک فوقانی خلفیposterior superior iliac spinePSIS
بلبرینگ تاندون کشککpatellar tendon bearingPTB
درمانجو | بیمار | مراجعه کنندهpatientpt
فیزیوتراپیستphysical therapistPT
فیزیوتراپی | فیزیکال تراپی | فیزیوتراپیستphysiotherapy | physical therapy | physiotherapistPT
دستیار فیزیوتراپیستphysical therapist assistantPTA
انقباضات زودرس بطنیpremature ventricular contractionsPVC
بیماری عروق محیطیperipheral vascular diseasePVD
تحمل وزن جزئیpartial weight bearingPWB
بیماری پارکینسونParkinson’s DiseasePD
مقیاس حرکتی رشد پیبادیPeabody Developmental Motor ScalePDMS
آمبولی ریهpulmonary embolismPE
پرسشنامه ارزیابی کودکانPaediatric Evaluation of Disability InventoryPEDI
فشار بازدمی انتهایی مثبتPositive end expiratory pressurePEEP
حداکثر سرعت جریان بازدمPeak expiratory flow ratePEFR
محرک الکتریکی اعصاب از راه پوستPercutaneous electrical nerve stimulatorPENS
حداکثر سرعت جریانPeak flow ratePFR
تست عملکرد ریویPulmonary function testPFT
شریان مغزی تحتانی خلفیPosterior inferior cerebral arteryPICA
پروگزیمال اینترفالانژیالProximal interphalangealPIP
نرخ درمان فیزیوتراپیPhysiotherapy Treatment RateP.T.R
تعرفه های فیزیوتراپیPhysiotherapy Industry TariffsP.I.T
این مطلب را مطالعه فرمایید:
تعریف درد در فیزیوتراپی

Q

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
کوادری پلژی (علائم فلج)Quadraplegiaquad.
چهار سر رانQuadricepsquads.

R

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
محدوده حرکتRange Of MovementROM
روماتیسم مفصلیRheumatoid arthritisRA
توانبخشیrehabilitationRehab –
سندرم دیسترس تنفسیRespiratory distress syndromeRDS –
فاکتور رزوس منفیRhesus factor negativeRh -ve –
فاکتور رزوس مثبتRhesus factor positiveRh +ve –
بیماری روماتیسمی قلبیRheumatic heart diseaseRHD –
رد کردنrule outR/O –
تعداد تنفسRespiratory rateRR
رتبه بندی تلاش درک شدهRating of percieved exertionRPE
عفونت دستگاه تنفسیRespiratory tract infectionRTI

S

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
نظارتsupervisionS
مهره های خاجی (۱تا۵)Sacral vertebrae (1-5)S1-5
اشباع اکسیژنOxygen saturationSpO2
خونریزی زیر عنکبوتیهSubarachnoid haemorrhageSAH
فشار خون سیستولیکsystolic blood pressureSBP
در کنار کمک ایستادنstand by assistanceSBA
عصای چهارگانه با پایه کوچکsmall-based quad caneSBQC
خونریزی ساب دورال/هماتومSubdural haemorrhage/haematomaSDH
مفصل ساکروایلیاکSacroiliac jointSIJ
به پهلو خوابیدنSide lyingS/L
ضایعه لابروم فوقانی قدامی خلفیSuperior labrum anterior-posterior lesionSLAP
لوپوس اریتماتوی سیستمیکSystemic lupus erythematosusSLE
بالا بردن پای مستقیمStraight leg raisingSLR
ایستادن تک پاSingle leg stanceSLS
وضعیت-پستstatus-posts/p
عصای تک نقطه ایSingle point caneSPC
تحرک بافت نرمSoft tissue mobilizationSTM
بنشین تا بایستمsit to standSTS
ورید اجوف برترSuperior vena cavaSVC
عمل جراحیsurgerysx
پاشنه بالشتک محکم مچ پاsolid ankle cushion heelSACH
آسیب نخاعیspinal cord injurySCI
مفصل استرنوکلاویکولارsternoclavicular jointSCJ
مرکز پرستاری ماهرskilled nursing facilitySNF
ذهنی | عینی | ارزیابی | طرحsubjective | objective | assessment | planSOAP
تنگی نفسshortness of breathSOB
هدف کوتاه مدتshort-term goalSTG
برترsuperiorsup.

T

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
تحریک الکتریکی عصب از طریق پوستTranscutaneous electrical nerve stimulationTENS
قطع عضو ترانس فمورالTransfemoral amputationTFA
عضله تانسور فاشیا لاتهTensor fasciae lataeTFL
کشش | کشیدنTractionTx
آرتروپلاستی کامل هیپTotal hip arthroplastyTHA
تعویض کامل لگنTotal hip replacementTHR
حمله ایسکمیک گذراTransient ischaemic attackTIA
آرتروپلاستی کامل زانوTotal knee arthroplastyTKA
تعویض کامل زانوTotal knee replacementTKR
ارتز توراکولمبروزاکرالthoracolumbrosacral orthosisTLSO
تونیک رفلکس لابیرنتTonic labyrinthine reflexTLR
مفصل گیجگاهی فکیtemporomandibular jointTMJ
رفلکس تونیک گردنtonic neck reflexTNR
عرضی شکمیTransversus abdominisTA, TrA
هورمون آزاد کننده تیروتروپینThyrotropin-releasing hormoneTRH
هورمون محرک تیروئیدThyroid stimulating hormoneTSH
کمک کلیtotal assistanceTotalA
قطع عضو ترانس تیبیالTranstibial amputationTTA
حساسیت به لمسtenderness to palpationTTP
زمانش تمام شد و بروTimed up and goTUG
حجم جزر و مدTidal volumeTV
آسیب تروماتیک مغزTraumatic brain injuryTBI
بیماری سلTuberculosisTB
مهره های سینه ای (۱تا۱۲)Thoracic vertebrae (1-12)T1-12

U

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
اندام فوقانیupper extremityUE
اشعه ماوراء بنفشUltraviolet radiationUVR
سونوگرافیUltra soundUS, U/S
خروجی ادرارUrine outputU/O
نورون حرکتی فوقانیUpper motor neuronUMN
تست کشش اندام فوقانیUpper limb tension testULTT
عفونت مجاری ادراریurinary tract infectionUTI

V

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
مقیاس آنالوگ بصریVisual Analogue ScaleVAS
نارسایی ورتبروبازیلارVertebrobasilar insufficiencyVBI
ظرفیت حیاتیVital capacityVC
پتانسیل برانگیخته بصریVisual evoked potentialVEP
فیبریلاسیون بطنیVentricular fibrillationVF
علائم حیاتیVital signsVS

W

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
تحمل وزنWeight bearingWB
تحمل وزن به اندازه قابل تحملweight bearing as toleratedWBAT
ویلچرWheelchairW/C
هفتهweekwk
وزنWeightWt
قاب دو چرخTwo-wheeled frame۲WF
قاب چهار چرخFour-wheeled frame۴WF
سنجش استقلال عملکردی کودکانPaediatric functional independence measureWee-FIM
در محدوده عملکردیWithin functional limitsWFL
در محدوده نرمالWithin normal limitsWNL
بدونWithoutw/o

X

Y

شرح به فارسیشرح لاتیناختصار
چند ساله | سنYears oldy/o

Z