تاثیر بیوفیدبک و تمرین درمانی عضلات کف لگن در درمان بی اختیاری استرسی ادرار زنان (مقاله بازنگری شده)

Biofeedback or pelvic floor muscle exercises for female genuine

stress incontinence: a meta-analysis of trials identified in a

systematic review

 
M. WEATHERALL
Department of Medicine, University of Otago, Wellington School of Medicine, Wellington, New Zealand
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1464-410x.1999.00091.x/epdf