بررسی بی اختیاری ادرار در کودکان

دکتر بهروز جلیلی *

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

چکیده :  

بی اختیاری ادرار کارکردی یکی از شایع‌ترین موارد ارجاع به کلینیک‌های روانپزشکی کودکان را تشکیل می‌دهد. در برخورد با این کودکان حداقل سن لازم برای عنوان کردن تشخیص، ارتباط با صرع و مراحل خواب، تشخیص افتراقی با ضایعات عضوی مولد علایم مشابه و اختلالات روانی شایع همراه با آن از نکات مورد توجه در ارتباط با این اختلال عنوان شده است. در بررسی ۸۷۵ موردکودکان مبتلا به بی اختیاری ادرار (۱۵۷ دختر و ۷۱۸ پسر) که از دی ماه ۱۳۶۲ تا دی ماه ۱۳۷۰ به مدت ۸ سال به مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی مراجعه نموده‌اند نتایج زیر بدست آمده است. شیوع بی اختیاری ادرار کارکردی در پسرها بیش از دخترها و نسبت آن تقریبا چهار و نیم به یک بوده است. موارد بی‌اختیاری ادرار ثانویه بوده است. میزان وجود صرع همراه با این اختلال بسیار ناچیز بوده است. میزان موارد گزارش شده در خانواده‌های شلوغ و پرجمیعت بالاتر از خانواده‌های کم جمعیت بوده است.