شعار و آرمان ما

شعار و آرمان فیزیوتراپی آنا

همه تغییرات خوب را از خود آغاز کنیم.

دنیای زیبایی می شد اگر هر کدام از ما رسالتی که برای آن متولد شدیم را شناخته ، پرورش داده و به اجرا در می آوردیم.

همه در وجودمان نقطه ای قدرتمند داریم که برای همزیستی با همنوع به ما نهیب می زند و بدین سان است در تاریخ همواره انسان ها در مجاورت یکدیگر زندگی کرده ، و این همزیستی مراتب تعامل ، همفکری و فرهنگ زیبای همیاری ، مهربانی و کمک به هم نوع را می طلبد ، لذا بنده به سهم خود در مرکز فیزیوتراپی آنا از مراجعین و درمانجویانی که بضاعت مالی کمی دارند حمایت کرده و درمان فیزیوتراپی ایشان را خارج از تعرفه فیزیوتراپی و با هزینه بسیار کم بر عهده می گیرم. شاید این سبک انجام کار ، خارج از تعهدات کشورگردانان ، سیاستمداران و دولتمردان قدم کوچکی باشد برای بسط دادن این فرهنگ که در نهایت :

( همه تغییرات خوبی که از جامعه انتظار داریم را از خود آغاز کنیم. )