شعار و آرمان ما

شعار و آرمان فیزیوتراپی آنا

همه تغییرات خوبی که از جامعه انتظار داریم را از خود آغاز کنیم.

دنیای زیبایی می شد اگر هر کدام از ما رسالتی که برای آن متولد شدیم را شناخته ، پرورش داده و به اجرا در می آوردیم.

همه در وجودمان نقطه ای قدرتمند داریم که برای همزیستی با همنوع به ما نهیب می زند و بدین سان است در تاریخ همواره انسان ها کنار هم زندگی می کردند ، و این همزیستی مراتب تعامل ، همفکری و فرهنگ زیبای همیاری ، مهربانی و کمک به هم نوع را می طلبد ، لذا بنده به سهم خود در مرکز فیزیوتراپی آنا از مراجعین و بیمارانی که بضاعت مالی کمی دارند حمایت کرده و درمان ایشان را با هزینه بسیار کم بر عهده می گیرم ، شاید این کار کوچک به دور از تعهدات کشورگردانان ، سیاستمداران و دولتمردان قدم کوچکی باشد برای بسط دادن این فرهنگ که در نهایت

( همه تغییرات خوبی که از جامعه انتظار داریم را از خود آغاز کنیم. )