فهرست تغییرات نرخ تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۳۹۸ مصوب وزارت بهداشت :

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۷۶۲/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۱۶,۸۰۰ ریال و جزء فنی ۲۷۷,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

جهت درمان در منزل به تعرفه آزاد مبلغ ۴۸۶۰۰ ریال کد  ۹۰۱۹۹۵ معادل k 25/2 اضافه میگردد.

 

کد درمانشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۲۰۳,۳۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲تمرین درمانی۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۹۸۶,۰۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۷۰۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱.۲۲۸۳,۶۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک لکتریکی ۱.۵۳۵۴,۵۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۵۰۵,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ درمانی۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۱,۲۰۲,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵خدمات فیزیوتراپی در منزل ۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰هرجلسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.