فهرست تغییرات نرخ تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۳۹۹ مصوب وزارت بهداشت :

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۹

انجمن فیزیوتراپی ایران

مورخ (۱۳۹۹/۱۱/۱۵)

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۱۹۳۳/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۲۶,۸۰۰ ریال و جزء فنی ۳۴۶,۳۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

بر اساس تمام این نکات هزینه هر جلسه فیزیوتراپی عمومی شامل دستگاه های جریان الکتریکی ، مادون قرمز ، التراسوند و هات پک ، برای یک ناحیه درمان با بیمه تامین اجتماعی  و سلامت جلسه ای ۶۱۱,۹۳۲ ریال و هزینه ارزیابی یک دوره درمانی ۱۵۸,۷۶۰ ریال میباشد.

هزینه درمان فیزیوتراپی بصورت آزاد به ازای یک جلسه مبلغ ۷۵۲,۱۰۰ ریال میباشد.

هزینه هر جلسه فیزیوتراپی عضلات کف لگن توسط دستگاه بیوفیدبک براساس نرخ مصوب سال ۹۹ مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال میباشد.

کد درمانشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۲۴۱,۱۹۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲تمرین درمانی۱.۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۳۱۰,۴۵۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM۱۳۱۰,۴۵۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۱,۱۴۶,۲۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۷۹۹,۹۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱.۲۳۱۹,۹۶۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک لکتریکی ۱.۵۳۹۹,۹۵۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۵۵۸,۷۱۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۵۱۶,۴۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۱,۳۱۹,۳۵۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۱,۳۷۳,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵خدمات در منزل | هوم ویزیت | فیزیوتراپی در منزل۲.۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰هرجلسه

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۳۹۹

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۳۲۴۹۶ /ت ۵۸۳۸۵ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۲۶۸۰۰ ریال و جزء فنی ۴۶۷۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعداد مبلغ (ریال) توضیحات
یک ناحیه ۱,۳۳۴,۸۲۰ هر جلسه
دو ناحیه ۱,۸۶۴,۵۰۰ هر جلسه
سه ناحیه ۲,۳۹۴,۱۸۰ هر جلسه
چهار ناحیه ۲,۹۲۳,۸۶۰ هر جلسه

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در جلسه اول مبلغ ۱۵۸,۷۶۰ ریال بابت ارزیابی (کد ۹۰۱۶۲۰) به مبالغ فوق اضافه می گردد. در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه میگردد.

کد خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۳۹۴,۹۴۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM۱۳۹۴,۹۴۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۳۶۸,۲۴۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱/۵۴۶۰,۳۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی و ماساژ ۱/۳۲۹۴,۸۴۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲/۲۶۱۹,۰۶۰هر جلسه | هر ناحیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.