آسیب های شایع فیزیکی

در این بخش انواع آسیب های فیزیکی مرسوم را بر حسب بیشترین تعداد مراجعه به مرکز درمان و نحوه پیشگیری و علاج آن را شرح و معرفی نماییم.