اندام تحتانی شامل لگن کف لگن زانو مچ پا

در آناتومی اصطلاح اندام زیرین یا اندام تحتانی به صورت عمومی برای توصیف تمام قسمت های پا استفاده می شود. اما هر قسمت نام مجزایی دارند چنانچه ، از مفصل لگن تا زانو را ران اطلاق کرده و زانو تا مچ پا هم به اصطلاح ساق پا یا درشت نی معروف است. در واقع ساق پا قسمت پشتی پا می باشد و درشت نی یا ساق پا همراه با نازک نی کوچکتر جلوی ساق پا را تشکیل می دهند.