اندام فوقانی

اندام فوقانی شامل سر و گردن کتف ها شانه ها آرنج دست مچ دست
اختلالات ، بیماری ها و دردهای شایع در اندام فوقانی

سردرد