آسیب های فیزیکی قابل درمان با فیزیوتراپی

در این بخش می خواهیم انواع آسیب های فیزیکی قابل درمان با فیزیوتراپی را به صورت تفضیلی شرح داده و روش درمان آن را مشخص نماییم.