راه اندازی کلینیک فیزیوتراپی

در این بخش به صورت مختصر به موارد مورد نیاز فیزیوتراپیست ها جهت راه اندازی کلینیک می پردازیم.