فهرست تغییرات نرخ تعرفه فیزیوتراپی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ مصوب وزارت بهداشت :

قیمت های فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱

فهرست تغییرات نرخ تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ مصوب وزارت بهداشت :

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۱۲۳۹/ت۵۹۸۰۱ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۳۲۷,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۹۰۲,۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

نرخ رسمی فیزیوتراپی در کلینیک خصوصی

 هزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی **
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه۱,۳۲۶,۰۰۰۱,۱۱۲,۵۷۰۲۲۸,۹۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه ***۲,۲۲۶,۹۰۰۱,۸۰۰,۰۴۰۲۲۸,۹۰۰

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است ، لذا بدیهی است در صورتی که خدمات ذیل کد ۹۰۱۶۶۲ ارائه نشود معادل ریالی آن از مبلغ فوق کسر می گردد.

** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه ، هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

*** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یکبار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می گردد.

نرخ رسمی فیزیوتراپی بخش خصوصی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمت شرح درمان ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
۹۰۰۱۳۰ آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۰۱۳۵ آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG ۶.۵ ۳,۲۷۵,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۰۱۳۷ نوروفیدبک ۶.۵ ۳,۲۷۵,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۲۵ لیزر کم توان ۱ ۷۲۹,۵۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵ حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) CPM ۱ ۷۲۹,۵۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲ تکنیک های درمانی دستی ۱.۳ ۴۲۵,۱۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۴۵ مطابق محتوای کد ۱.۷ ۹۰۰,۹۰۰ هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۴۶ دیاترمی ۰.۸ ۵۴۹,۱۰۰ هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ ماساژ ۱.۳ ۴۲۵,۱۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۶۰ آب درمانی ۳.۵ ۲,۰۰۷,۰۰۰ هر جلسه ۲۰ دقیقه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵ لیزر پر توان ۴ ۲,۴۵۸,۰۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰ شاک ویو ۴.۵ ۲,۹۰۹,۰۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵ اسکن استاتیک کف پا ۲.۵ ۱,۳۹۲,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۷۶ اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳ ۱,۵۵۶,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ ویبراسیون کل بدن ۱.۷۵ ۱,۱۴۷,۲۵۰ هر جلسه
۹۰۱۶۸۰ مگنت ۳ ۱,۵۵۶,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۹۰ تیپینگ ۲.۲ ۱,۰۰۶,۹۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰ درای نیدلینگ | سوزن خشک ۱.۲ ۶۲۲,۴۰۰ هر جلسه
۹۰۱۷۶۵ درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۱.۵ ۷۷۸,۰۰۰ هر جلسه

توجه فرمایید : ممکن است با نظر فیزیوتراپیست درمان شما با تغییراتی مواجه گردد.

قیمت فیزیوتراپی سال 1401
تصویر نامه تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۱

انجمن فیزیوتراپی ایران

به استناد تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره ۲۱۲۳۹/ت۵۹۸۰۱ه و تصویب نامه شماره ۴۸۹۶۶/ت۵۹۰۰۱ه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ نرخ نامه خدمات فیزیوتراپی در منزل در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل

در کلان شهرها مبلغ (ریال) توضیحات
فیزیوتراپی در منزل | یک ناحیه ۴,۷۱۰,۰۰۰ هر جلسه
فیزیوتراپی دو ناحیه ۵,۶۱۰,۹۰۰ هر جلسه
فیزیوتراپی سه ناحیه ۷,۴۱۲,۷۰۰ هر جلسه
فیزیوتراپی چهار ناحیه ۴,۲۵۵,۵۰۰ هر جلسه

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه می گردد.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در منزل به تفکیک خدمات

کد خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۲۰ارزیابی۰.۷۲۲۸,۹۰۰یکبار برای هر دوره درمانی
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۷۲۹,۵۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM۱۷۲۹,۵۰۰هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۶۲۲,۴۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱/۵۷۷۸,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی و ماساژ ۱/۳۴۲۵,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲/۲۱,۰۰۶,۹۰۰هر جلسه | هر ناحیه

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ به صورت آزاد

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۱ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، به صورت آزاد مبلغ ۱۳۲,۶۰۰ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ با دفترچه تامین اجتماعی

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۱ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه تامین اجتماعی مبلغ  ۱۱۱,۲۵۷ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ با دفترچه بیمه سلامت

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۱ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه سلامت مبلغ  ۱۱۱,۲۵۷ تومان می باشد.

دانلود فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی

جهت دانلود لیست نرخ های فیزیوتراپی به صفحه فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی مصوب انجمن فیزیوتراپی ایران مراجعه فرمایید.

تعرفه بخش دولتی سال ۱۴۰۱ بخش سرپایی

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۹۸۰۱/۲۱۲۵۷ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای  معادل ۱۴۹.۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۲۳۵.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در بیمارستان دولتی

هزینه ارزیابی یک دوره درمانی

 فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعی

هزینه هر جلسه آزاد *

تعداد نواحی مورد درمان
۱۰۴,۳۰۰ ۲۸۵,۱۷۰ ۴۹۸,۶۰۰ یک ناحیه درمانی
۱۰۴,۳۰۰ ۳۷۶,۶۴۰ ۸۰۳,۵۰۰ دو ناحیه درمانی
 • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در بیمارستان دولتی به تفکیک خدمات

توضیحاتمبلغ (ریال)ضریب کدشرح کدکد ملی خدمت
هر جلسه ۹۱۷,۰۰۰ ۵آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۹۰۰۱۳۰

هر جلسه

 ۱,۱۴۰,۵۰۰ ۶/۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ،اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG  و یا مانومتری ۹۰۰۱۳۵
هر جلسه ۱,۱۴۰,۵۰۰ ۶/۵نوروفیدبک ۹۰۰۱۳۷
هر جلسه هر ناحیه ۲۰۹,۲۰۰ ۱لیزر کم توان ۹۰۱۶۲۵
هر جلسه هر ناحیه ۲۰۹,۲۰۰ ۱حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) ۹۰۱۶۲۵
هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد) ۱۶۲,۲۰۰ ۰/۸دیاترمی ۹۰۱۶۴۶
هر جلسه ۱۹۳,۷۰۰ ۱/۳ماساژ ۹۰۱۶۶۲

هر جلسه

(پوشش بیمه دارد)

 ۶۵۰,۵۰۰ ۳/۵آب درمانی ۹۰۱۶۶۰
هر جلسه ۱۹۳,۷۰۰ ۱/۳تکنیک های درمانی دستی ۹۰۱۶۶۲
هر جلسه هر ناحیه ۷۶۸,۰۰۰ ۴لیزر پر توان ۹۰۱۶۶۵
هر جلسه هر ناحیه ۸۸۵,۵۰۰ ۴/۵شاک ویو ۹۰۱۶۷۰
هر جلسه ۴۵۸,۵۰۰ ۲/۵اسکن استاتیک کف پا ۹۰۱۶۷۵
هر جلسه ۵۳۳,۰۰۰ ۳اسکن دینامیک و سه بعدی کف پا ۹۰۱۶۷۶
هر جلسه ۳۴۶,۷۵۰ ۱/۷۵ویبراسیون کل بدن ۹۰۱۶۷۷
هر جلسه ۵۳۳,۰۰۰ ۳مگنت ۹۰۱۶۸۰
هر جلسه هر ناحیه ۳۷۰,۸۰۰ ۲/۲تیپینگ ۹۰۱۶۹۰
هر جلسه ۲۱۳,۲۰۰ ۱/۲درای نیدلینگ ۹۰۱۷۶۰
هر جلسه ۲۶۶,۵۰۰ ۱/۵سوزن خشک با تحریک الکتریکی ۹۰۱۷۶۵

تعرفه فیزیوتراپی بستری در بخش خصوصی سال ۱۴۰۱

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۱۲۳۹/ت۵۹۸۰۱ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش خیریه برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۵۸۱,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۱,۵۰۴,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در بیمارستان خصوصی به تفکیک خدمات

توضیحاتمبلغ (ریال)ضریب کدشرح کدکد ملی خدمت
به ازای هر دوره درمان۲۲۸,۹۰۰۰/۷ارزیابی۹۰۱۶۲۰
هر جلسه ۳۰ دقیقه۴,۱۷۰,۰۰۰۴فیزیوتراپی تنفسی و اندام۹۰۱۶۳۵
هر جلسه ۲۰ دقیقه۲,۳۷۵,۵۰۰۲/۵فیزیوتراپی تنفسی۹۰۱۶۳۶
هر جلسه ۱۵ دقیقه۱,۶۲۳,۵۰۰۲فیزیوتراپی اندام

۹۰۱۶۴۰

تعرفه بخش خیریه و موقوفه سال ۱۴۰۱

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۷۲۹/ت۵۸۶۶۶ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش خیریه برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۲۷۷,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۳۳۱,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در درمانگاه خیریه

هزینه ارزیابی یک دوره درمانی **

 فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعی

هزینه هر جلسه آزاد *

تعداد نواحی مورد درمان
 ۱۹۳,۹۰۰  ۶۸۳,۵۷۷ ۸۶۳,۴۰۰ یک ناحیه درمان
 ۱۹۳,۹۰۰  ۱,۰۰۷,۰۵۴  ۱,۳۶۶,۷۰۰ *** دو ناحیه درمان
 • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.
 • ** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.
 • *** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یکبار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می شود.

تعرفه رسمی فیزیوتراپی در بیمارستان خیریه به تفکیک خدمات

توضیحاتمبلغ (ریال)ضریب کدشرح کدکد ملی خدمت
هر جلسه۱,۴۹۳,۰۰۰۵آموزش بیوفیدبک با هر روشی۹۰۰۱۳۰

هر جلسه

۱,۹۰۸,۵۰۰۶.۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۹۰۰۱۳۵
هر جلسه۱,۹۰۸,۵۰۰ ۶.۵نوروفیدبک۹۰۰۱۳۷
هر جلسه هر ناحیه۳۱۴,۸۰۰۱لیزر کم توان۹۰۱۶۲۵
هرجلسه هر ناحیه۳۱۴,۸۰۰۱حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل)۹۰۱۶۲۵
هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)۵۰۳,۳۰۰۱.۷مطابق محتوای کد۹۰۱۶۴۵
هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)۲۴۸,۶۰۰۰.۸دیاترمی۹۰۱۶۴۶
هر جلسه۳۶۰,۱۰۰۱.۳ماساژ۹۰۱۶۶۲
هر جلسه ۷۱ دقیقه (پوشش بیمه دارد)۱,۰۵۰,۵۰۰۳.۵آب درمانی۹۰۱۶۶۰
هر جلسه۳۶۰,۱۰۰۱.۳تکنیک های درمانی دستی۹۰۱۶۶۲
هر جلسه هر ناحیه۱,۲۱۶,۰۰۰۴لیزر پر توان۹۰۱۶۶۵
هر جلسه هر ناحیه۱,۳۸۱,۵۰۰۴.۵شاک ویو۹۰۱۶۷۰
هر جلسه۷۴۶,۵۰۰۲.۵اسکن استاتیک کف پا۹۰۱۶۷۵
هر جلسه۸۸۵,۰۰۰۳اسکن دینامیک و سه بعدی کف پا۹۰۱۶۷۶
هر جلسه۵۳۸,۷۵۰۱.۷۵ویبراسیون کل بدن۹۰۱۶۷۷
هر جلسه۸۸۵,۰۰۰۳مگنت۹۰۱۶۸۰
هر جلسه هر ناحیه۶۳۶,۴۰۰۲.۲تیپینگ۹۰۱۶۹۰
هر جلسه۳۵۴,۰۰۰۱.۲درای نیدلینگ۹۰۱۷۶۰
هر جلسه۴۴۲,۵۰۰۱.۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۹۰۱۷۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نحوه محاسبه هزینه های فیزیوتراپی از روی نسخه پزشک

جهت تخمین تقریبی نرخ فیزیوتراپی از روی نسخه پزشک ، ردیف مورد نظر را انتخاب و تعداد نواحی درمان را وارد نموده و در پایین جدول ، مجموع هزینه های درمانی خود را پس از کلیک بر روی دکمه محاسبه ، قیمت کل را مشاهده فرمایید.

⇐ خاطرنشان می کنیم انتخاب نوع دستگاه و رویه درمان فیزیوتراپی ، بعد از معاینه تفضیلی توسط فیزیوتراپیست مشخص می گردد ، لذا ممکن است درمان نهایی در کلینیک فیزیوتراپی دقیقاً طبق نسخه پزشک انجام نگردد و بسته به سبک جراحی انجام شده ، نوع بیماری ، وضعیت درد و وخامت حال و شرایط فیزیکی بیمار برخی آیتم ها اضافه و حذف گردد.

محاسبه مبلغ فیزیوتراپی
انتخاب کنید تعداد نواحی شرح اختصار در نسخه مبلغ (ریال)
Biofeedback ۲,۷۸۵,۰۰۰
Pelvic Biofeedback+Emg ۳,۲۷۵,۵۰۰
Neurofeedback ۳,۲۷۵,۵۰۰
Low-Power Laser ۷۲۹,۵۰۰
CPM ۷۲۹,۵۰۰
Manual ۴۲۵,۱۰۰
Code Content ۹۰۰,۹۰۰
Diathermy ۵۴۹,۱۰۰
Mass ۴۲۵,۱۰۰
Hydrotherapy ۲,۰۰۷,۰۰۰
High Power Laser ۲,۴۵۸,۰۰۰
Shock Wave ۲,۹۰۹,۰۰۰
Static Foot Scan ۱,۳۹۲,۵۰۰
Dynamic & 3D Foot Scan ۱,۵۵۶,۰۰۰
Vibration ۱,۱۴۷,۲۵۰
Magnet ۱,۵۵۶,۰۰۰
Tapping ۱,۰۰۶,۹۰۰
Dry Needling ۶۲۲,۴۰۰
Dry Needling+Emg ۷۷۸,۰۰۰

چنانچه از کامپیوتر شخصی برای نمایش این صفحه استفاده می کنید ، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به صفحه محاسبه آنلاین نرخ فیزیوتراپی مراجعه فرمایید.

درصورت هرگونه ابهام در مورد هزینه ها و همچنین نیاز به آگاهی بیشتر و مشاوره تخصصی در زمینه فیزیوتراپی ، انواع درمانها ، بیماری ها و همچنین سایر خدمات کلینیک میتوانید از طریق راههای ارتباطی موجود در قسمت تماس با ما اقدام فرمایید.

تغییرات مبالغ تعرفه فیزیوتراپی در ۴ سال اخیر

کد ملیشرح درمانضریب ۱۴۰۰مبلغ ۱۴۰۰ضریب ۱۳۹۹مبلغ ۱۳۹۹ضریب ۱۳۹۸مبلغ ۱۳۹۸ضریب ۱۳۹۷مبلغ ۱۳۹۷توضیحات
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۲,۱۱۹,۰۰۰۵۱,۳۷۳,۰۰۰۵۱,۲۰۲,۰۰۰۵۱,۲۰۲,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۵۳۳,۹۰۰۱۳۱۰,۴۵۰۱۲۵۸,۷۰۰۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM۱۵۳۳,۹۰۰۱۳۱۰,۴۵۰۱۲۵۸,۷۰۰۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۴۵مطابق محتوای کد۱.۷۶۹۱,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰    هرجلسه
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۰.۸۴۰۵,۱۰۰۱۲۴۱,۱۹۰۱۲۰۳,۳۰۰۱۲۰۳,۳۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۰آب درمانی۳.۵۱,۵۲۰,۰۰۰      هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک دستی | تمرین درمانی۱.۳۳۶۰,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۳۶۰,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴۱,۸۴۲,۰۰۰۴۱,۱۴۶,۲۰۰۴۹۸۶,۰۰۰۴۹۸۶,۰۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۲,۱۶۴,۰۰۰۴.۵۱,۳۱۹,۳۵۰۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا۲.۵۱,۰۵۹,۵۰۰       
۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳۱,۱۹۸,۰۰۰       
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۸۵۱,۷۵۰۱.۷۵۵۱۶,۴۰۰۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳۱,۱۹۸,۰۰۰۳۷۹۹,۹۰۰۳۷۰۹,۰۰۰۳۷۰۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۷۹۲,۹۰۰۲.۲۵۵۸,۷۱۰۲.۲۵۰۵,۷۰۰۲.۲۵۰۵,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ | سوزن خشک۱.۲۴۷۹,۲۰۰۱.۲۳۱۹,۹۶۰۱.۲۲۸۳,۶۰۰۱.۲۲۸۳,۶۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۵۹۹,۰۰۰۱.۵۳۹۹,۹۵۰۱.۵۳۵۴,۵۰۰۱.۵۳۵۴,۵۰۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵فیزیوتراپی در منزل۲.۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰هرجلسه | ۱ناحیه

نمودار تغییرات مبالغ تعرفه فیزیوتراپی در ۴ سال اخیر

نمودار تغییرات مبالغ تعرفه های فیزیوتراپی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ هجری شمسی

سوالات متداول در مورد هزینه های فیزیوتراپی

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی عمومی یا جنرال چقدر است؟

 • تعداد نواحی مورد اشاره

  در نسخه ، به طور مثال : (فیزیوتراپی دست چپ و راست) در این حالت بنا به تشخیص فیزیوتراپیست ممکن است از دستگاه ها یا روشهای ذیل استفاده گردد :

در این حالت نرخ فیزیوتراپی آزاد این نسخه بر اساس تعرفه مصوب به شرح ذیل می باشد :

خدمات فیزیوتراپی

ارزیابی جلسه اول فیزیوتراپی

+ ترموتراپی با دستگاه های امواج مادون قرمز و فراصوت + الکتروتراپی با استیمولاتور

+ تکنیک های دستی (مانورهای دستی)

که نحوه محاسبه مبلغ دو ناحیه فیزیوتراپی (دست ها) بدین صورت می باشد : 

هزینه فیزیوتراپی

هزینه ارزیابی (جلسه اول فیزیوتراپی) مبلغ : ۲۲۸,۹۰۰ ریال

+ ۲ بار محاسبه قیمت کد ۹۰۱۶۴۵ مبلغ : ۱,۸۰۱,۸۰۰ ریال

+ ۱ بار محاسبه قیمت کد ۹۰۱۶۶۲ مبلغ : ۴۲۵,۱۰۰ ریال

  جمع مبالغ = ۲,۴۵۵,۸۰۰ ریال

پزشک متخصص در نسخه ، به طور مثال : (فیزیوتراپی و سوزن خشک برای کمر)

در این حالت قیمت فیزیوتراپی آزاد این نسخه به شرح ذیل می باشد :

خدمات فیزیوتراپی

ارزیابی جلسه اول فیزیوتراپی

+ ۱ واحد فیزیوتراپی جنرال

+ تکنیک های دستی (مانورهای دستی)

+ ۱ واحد درمان درای نیدلینگ

که نحوه محاسبه درمان مورد اشاره بدین صورت می باشد :

هزینه فیزیوتراپی

هزینه ارزیابی (جلسه اول فیزیوتراپی) مبلغ : ۲۲۸,۹۰۰ ریال

+ ۲ بار محاسبه قیمت کد ۹۰۱۶۴۵ مبلغ : ۱,۸۰۱,۸۰۰ ریال

+ ۱ بار محاسبه قیمت کد ۹۰۱۶۶۲ مبلغ : ۴۲۵,۱۰۰ ریال 

+ یک بار محاسبه قیمت کد خدمت فیزیوتراپی ۹۰۱۷۶۰ مبلغ : ۶۲۲,۴۰۰ ریال

جمع مبالغ = ۲,۱۷۷,۳۰۰ ریال

در این حالت هزینه فیزیوتراپی آزاد این نسخه به شرح ذیل می باشد :

خدمات فیزیوتراپی

ارزیابی جلسه اول فیزیوتراپی

+ ترموتراپی با دستگاه دیاترمی

+ آموزش بایوفیدبک

که نحوه محاسبه درمان مورد اشاره بدین صورت می باشد :

هزینه فیزیوتراپی

هزینه ارزیابی (جلسه اول فیزیوتراپی) مبلغ : ۲۲۸,۹۰۰ ریال

+ محاسبه قیمت کد فیزیوتراپی ۹۰۱۶۴۶ مبلغ : ۵۴۹,۱۰۰ ریال

+ محاسبه قیمت کد فیزیوتراپی ۹۰۰۱۳۰ مبلغ : ۲,۷۸۵,۰۰۰ ریال

جمع مبالغ = ۳,۵۶۳,۰۰۰ ریال

هزینه فیزیوتراپی گردن چقدر است؟

هزینه اولین جلسه فیزیوتراپی گردن معادل مبلغ ۱,۵۵۴,۹۰۰ ریال و از جلسات بعدی مبلغ ۱,۳۲۶,۰۰۰ ریال می باشد.

هزینه فیزیوتراپی قفل شدن فک چگونه محاسبه می شود؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی فک معادل مبلغ ۱,۵۵۴,۹۰۰ ریال و از جلسات بعدی با قیمت ۱,۳۲۶,۰۰۰ ریال محاسبه میگردد.

هزینه جلسات فیزیوتراپی مچ دست چقدر است؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی مچ دست معادل مبلغ ۱,۵۵۴,۹۰۰ ریال و از جلسات بعدی با قیمت ۱,۳۲۶,۰۰۰ ریال محاسبه میگردد.

 • در صورتیکه بیمار با درد شدید مچ دست مراجعه و تحمل شروع درمان نداشته باشد ، جهت کم کردن درد و التهاب مچ ، با نظر فیزیوتراپیست از طریق دستگاه لیزر پرتوان اقدام میگردد. قیمت درمان فیزیوتراپی با لیزر پرتوان هر جلسه مبلغ ۲۴۵.۸۰۰ تومان می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی مچ دست و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های مچ دست بسیار موثر می باشد :

هزینه ده جلسه فیزیوتراپی شانه چقدر است؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی شانه معادل مبلغ ۱,۵۵۴,۹۰۰ ریال و از جلسات بعدی با قیمت ۱,۳۲۶,۰۰۰ ریال محاسبه میگردد.

 • در صورتیکه بیمار با شکایت درد شدید شانه مراجعه نموده و تحمل ادامه درمان نداشته باشد ، با نظر فیزیوتراپیست از طریق دستگاه لیزر پرتوان برای کم کردن درد و التهاب شانه اقدام میگردد. قیمت درمان فیزیوتراپی با لیزر پرتوان هر جلسه مبلغ ۲۴۵.۸۰۰ تومان می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی شانه و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های شانه بسیار موثر می باشد :

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی کمر چقدر است؟

هزینه اولین جلسه فیزیوتراپی کمر معادل مبلغ ۱,۵۵۴,۹۰۰ ریال و از جلسات بعدی با قیمت ۱,۳۲۶,۰۰۰ ریال می باشد.

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی زانو چگونه محاسبه می شود؟

تعرفه اولین جلسه فیزیوتراپی زانو معادل مبلغ ۱,۵۵۴,۹۰۰ ریال و از جلسات بعدی مبلغ ۱,۳۲۶,۰۰۰ ریال می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی زانو و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های زانو بسیار موثر می باشد :

  • در صورتیکه نیاز به CPM (دستگاه حرکت پسیو مداوم (کنترل و بازگردانی دامنه حرکتی مفاصل)) باشد بهای فیزیوتراپی با کد ۹۰۱۶۲۵ معادل مبلغ ۷۲۹,۵۰۰ ریال به قیمت فوق اضافه می گردد.

هزینه جلسات فیزیوتراپی مچ پا چقدر است؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی مچ پا معادل مبلغ ۱,۵۵۴,۹۰۰ ریال و از جلسات بعدی با قیمت ۱,۳۲۶,۰۰۰ ریال محاسبه میگردد.

 • در صورتیکه بیمار با درد شدید مچ پا مراجعه و تحمل شروع درمان نداشته باشد ، جهت کم کردن درد و التهاب مچ ، با نظر فیزیوتراپیست از طریق دستگاه لیزر پرتوان اقدام میگردد. قیمت درمان فیزیوتراپی با لیزر پرتوان هر جلسه مبلغ ۲۴۵.۸۰۰ تومان می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی مچ پا و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های مچ پا بسیار موثر می باشد :

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی کف لگن چقدر است؟

تعرفه آزاد فیزیوتراپی کف لگن با دستگاه بایوفیدبک با معادل مبلغ ریالی کد خدمت قیمت مصوب فیزیوتراپی ۹۰۰۱۳۰ به مبلغ ۲۷۸,۵۰۰ تومان می باشد.

 • توجه : جلسه اول برای شروع این درمان نیاز به تهیه سنسور داخلی شخصی دارید که در زمان پذیرش قیمت آن را از همکاران ما استعلام بفرمایید.

آیا هزینه درمان فیزیوتراپی کف لگن تحت پوشش بیمه می باشد؟

خیر ، درمان کف لگن تابحال تحت پوشش بیمه نبوده و به صورت آزاد محاسبه می شود.

آیا هزینه فیزیوتراپی لگن با بیمه تکمیلی قابل پرداخت می باشد؟

بلی ، تا ۹۵ درصد هزینه های پرداختی فیزیوتراپی بایوفیدبک از طریق ارسال نامه و صورتحساب به شرکت های بیمه تکمیلی عودت می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.